این اندازه هاگرفته شده ازکتاب آموزش خیاطی .( جدول سایز بندی بافتنی نوزاد ) ۳ماهدورسینه۴۸ سانتی متر دورباسن۵۳ سانتی متر دورگردن۲۲ سانتی متر قدآستین۱۸ سانتی متر بالاتنهتاکمر۱۷ سانتی متر قدسرشانه تازانو۴۹ ۸ماهقدبالاتنه۱۸ سانتی متر قدسرشانه تازانو۵۰ سانتی متر  دورسینه۵۱ سانتی متر دورباسن۵۶ سانتی متر دورگردن۲۲ سانتی متر قدآستین۲۰ سانتی متر ۱۵ماهقدبالاتنه تاکمر۲۰ سانتی متر قدسرشانه تازمین۶۵ سانتی […]